ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Čo nám hovorí zákon?
Jaskyne sú vo vlastníctve štátu podľa ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Všetky jaskyne sa stali chránenými zo zákona od roku 1995. Súčasne platný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny problematiku ochrany jaskýň rieši v § 24. Ustanovuje, že jaskyne sú prírodnými pamiatkami a najvýznamnejšie z nich môže ministerstvo vyhlásiť za národné prírodné pamiatky (v súčasnosti je na Slovensku vyhlásených za národné prírodné pamiatky 44 jaskýň). Z tohto dôvodu je do jaskýň zakázané vstúpiť bez povolenia (zákaz sa nevzťahuje na výkon štátneho dozoru alebo kontroly, na činnosť spojenú so zabezpečením odbornej starostlivosti o jaskyňu ak túto vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, na vstup do sprístupnenej alebo verejnosti voľne prístupnej jaskyne). Ďalej je zakázané poškodzovať alebo ničiť výplň jaskyne, živočíchov, zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy, meniť stav vodných tokov, vykonávať technické geologické a banské práce, skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty, táboriť a zakladať oheň, vpustiť hospodárske alebo domáce zvieratá, organizovať športové alebo kultúrno-výchovné podujatia, znečisťovať podzemné priestory, rušiť pokoj a ticho, umiestniť stavbu a reklamné zariadenia.
Výnimku z týchto zákazov môže udeliť územne príslušný krajský úrad životného prostredia, ktorý je kompetentný vydávať aj súhlas na prieskum alebo výskum jaskýň, na sprístupňovanie a prevádzkovanie jaskýň, na vykonávanie výcviku ozbrojenými silami, hasičským zborom, záchranárom, na použitie zariadenia svetelných alebo hlukových efektov a na filmovanie.
Podrobnosti o sprístupnení jaskyne sú uvedené v § 16 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na sprístupnenie jaskyne možno vydať pre jaskyne, v ktorých bol uskutočnený komplexný speleologický prieskum a výskum a ak sprístupnením nedôjde k degradácii alebo devastácii jej prírodných a kultúrnych hodnôt alebo poškodeniu biotopov vzácnych živočíchov alebo archeologických nálezov ako aj poškodeniu prírodných hodnôt na povrchu.
Všetky jaskyne na území Slovenskej republiky sú podľa zákona  o ochrane prírody a krajiny zaradené do 5-tého., teda najvyššieho stupňa ochrany. Mnohé z jaskýň sa navyše nachádzajú na území prírodných rezervácií, chránených krajinných oblastí či národných parkov. Pokiaľ však ľudia nezmenia svoj prístup k prírode, bude naďalej dochádzať k jej poškodzovaniu a ničeniu. Každý z nás má možnosť v prípade záujmu navštíviť niektorú z nesprístupnených jaskýň, kontaktovať najbližšiu oblastnú jaskyniarsku skupinu Slovenskej speleologickej spoločnosti a v prípade hlbšieho záujmu stať sa aj jej členom.

Cieľ ochrany jaskýň
Cieľom ochrany jaskýň je zachovať jaskyne v súčasnom stave so všetkými zložkami ich prirodzeného vývoja s trvalým udržiavaním prírodných faktorov, ktoré na jaskyňu priamo alebo nepriamo vplývajú. Využitie jaskýň musí byť podriadené tomuto cieľu a musí rešpektovať zachovanie jaskynných ekosystémov. V prípade narušenia jaskynných ekosystémov je potrebné docieliť zlepšenie stavu.
Jaskyniarska záchranná skupina Horskej záchrannej služby:  
tiesňové tel. číslo HZS 183 00 ; 0903/624 411 (vedúci JZS),  0903/624 290 (lekár HZS),

Pre návštevníkov hôr je pohyb v tomto prostredí niečím, čo ich napĺňa radosťou. pokojom, ale aj pokorou nad impozantnou nádherou stvorenou prírodou. Ale ako každá ľudská činnosť, ani aktivity v horskom prostredí nie sú bez rizika. Určitý typ rizika sa však dá minimalizovať, napríklad použitím vhodného materiálneho a technického vybavenia, alebo využitím vopred získaných informácii.
                                                                         
Neznalosť terénu
je veľmi častá, v mnohých prípadoch aj veľmi podceňovaná skutočnosť. Táto činnosť spočíva najmä v omyle pri nástupe na túru, v nedodržaní správneho smeru a priebehu predpokladanej trasy, v zanedbaní získania informácií o schodnosti a obtiažnosti túry, v strate orientácie na vrcholoch a hrebeňoch, ale takisto aj v zostupe neznámym smerom.
V niektorých turistických terénoch je možné sa stretnúť aj s obtiažnejšou častou výstupu, ktorá je podľa horolezeckej kvalifikačnej stupnice v stupni obtiažnosti I, II. alebo III. Pri takomto type prekonania je potrebné pri výstupe použiť pomoc rúk alebo technických prostriedkov.
     Chybám z neznalosti terénu je možné predchádzať p
oužívaním mapy, buzoly alebo GPS navigátora. Tiež je veľmi výhodné, ak aspoň jeden z účastníkov pozná daný terén a má skúsenosti s orientáciou v ňom. Dobré je nechodiť do horského terénu samostatne, ale v skupine. Nevyhnutným predpokladom je držať sa v čo najväčšej možnej miere značkovaných chodníkov. V úzkej spojitosti s neznalosťou horského terénu je aj nevedomosť v oblasti základných zásad pohybu v tomto teréne. Medzi najčastejšie chyby patria voľba neprimeranej túry vzhľadom k dĺžke obtiažnosti, nevhodný počet a nerovnomerná zdatnosť účastníkov, nedostatočne istenie, postup bez časovej a technickej rezervy, chýbajúci záznam o túre na horskej chate alebo na strediskách Horskej záchrannej služby. Dôležité je si každú túru vopred naplánovať s ohľadom na časový limit a potrebný výkon. V ťažších chodeckých úsekoch je potrebné voliť primerané tempo, aby sa ani jeden zo skupiny predčasné nevyčerpal. Skupina by sa preto mala pohybovať len takou rýchlosťou, ako jej najslabší člen.
     Nedostatočné materiálne a technické vybavenie Aby osoba pohybujúca sa v horskom teréne mohla podať hodnotný výkon a zároveň mat z pobytu v horskom teréne radosť, potrebuje mat na to dostatočne materiálne a technické zabezpečenie. Na pobyt a pohyb v horskom prostredí je potrebné zvoliť vhodné oblečenie a primeraný výstroj v závislosti na ročnom období, počas namáhavosti túry a jej celkovej dĺžky. Pre bezpečný postup horským terénom je nevyhnutné mat kvalitnú pevnú turistickú obuv, najlepšie s kvalitnou podrážkou, ktorá chráni členok pred podvrtnutím v nestabilnom a veľmi členitom teréne. Oblečenie volíme podľa aktuálnych poveternostných podmienok. V súčasnosti je na trhu široká ponuka kvalitného turistického oblečenia. Pred nástrahami počasia osoby pohybujúce sa v horskom teréne ochránia odevy z moderných materiálov, ktoré sú odolné voči vode, vetru a chladu. Do hôr si na telo obliekame viacero tenších vrstiev oblečenia. Nemali by sme zabúdať ani na nepremokavú vetrovku alebo plášť do dažďa a teplú fleecovú bundu. Pred prudkým slnkom, chladom a vetrom SI hlavu chránime vhodnou pokrývkou (čiapka, šiltovka, šatka. Pre túru spojenú s nemalou telesnou námahou je prirodzené vylučovanie potu, preto je vhodné mat so sebou rezervné suché oblečenie (ponožky, tričko ap.). Takisto je potrebné mat so sebou v prípade potreby aj lekárničku, vreckový nožík, zápalky a dostatočné množstvo potravín, ale najmä pitnej vody.
Copyright © 2009-2015 Žilinský jaskyniarsky klub  Všetky práva vyhradené © Original design by Cmucko&TP